top of page

Brukervilkår

1. DEFINISJONER

 

I dette dokumentet vil vi benytte følgende betegnelser:

 

Avtalen: Disse brukervilkårene.

Brukeren: Kunden som benytter Dataskolens tjenester.

Dataskolen eller DS: Dataskolen AS, org nummer 929 534 581.

Tjenesten: Opplæring og hjelp som leveres av DS til Brukeren.

Plattformen: Dataskolens opplæringsapplikasjon.

 

2. HVA AVTALEN GJELDER

 

Denne Avtalen regulerer kundeforholdet mellom Brukeren og DS og Brukerens kjøp og bruk av Tjenesten og Plattformen.

 

3. AVTALEPERIODEN

 

Vilkårene i Avtalen gjøres gjeldende og anses som akseptert av Brukeren fra det tidspunktet hvor Brukeren registrerer seg som bruker av Tjenesten. Registreringen skjer elektronisk via Plattformen. Avtalen er gjeldende så lenge Brukeren er registrert på Plattformen eller frem til Avtalen blir endret av DS. Endringer av Avtalen vil varsles brukeren elektronisk.

 

4. ENDRINGER

 

DS forbeholder seg retten til å endre innholdet i Avtalen. Ved endringer skal Brukeren varsles om dette gjennom Plattformen og/eller elektronisk kommunikasjon.

 

5. PRIS OG BETALING

 

a. Priser

 

De til enhver tid gjeldende priser Brukeren betaler for å benytte Tjenesten skal kommuniseres via Plattformen. DS forbeholder seg retten til å endre priser, og skal da varsle Brukeren via Plattformen og/eller elektronisk kommunikasjon.

 

b. Betalingsløsning

 

DS benytter seg av en betalingsløsning som belaster Brukeren for betaling av Tjenesten via Brukerens mobilabonnement eller kontantkort (Strex, se «Tredjeparter»). Ved bestilling av Tjenesten vil Brukeren bekrefte de gjeldende prisene og vilkårene ved å motta en SMS med en kode som Brukeren så oppgir på Plattformen. Dette er å anse som en gyldig signatur.

 

c. Kontantkort

 

Brukeren er innforstått med dersom Brukeren benytter en forhåndsbetalt løsning (kontantkort) fremfor en etterskuddsbetalt løsning (abonnement) på sin mobiltelefon vil Plattformen utføre kontroller på den disponible balansen for å sikre betalingsevne.

 

Dersom det oppstår en situasjon der Brukeren har benyttet Tjenesten for et beløp som er høyere enn den disponible balansen på den forhåndsbetalte løsningen (kontantkort) forbeholder DS seg retten til å begrense Brukerens mulighet til fortsatt bruk av Tjenesten frem til det utestående beløpet er betalt. Brukeren vil gjøres oppmerksom på dette i Plattformen.

 

d. Automatisk fornyelse

 

Dersom Brukeren har valgt en prisplan som innebærer periodebetaling (Fastpris) er Brukeren innforstått med at abonnementet automatisk vil fornyes og at Brukeren vil belastes periodeprisen i gitte intervaller frem til Brukeren endrer sitt abonnement i Plattformen. Betalingsintervall og pris oppgis til Brukeren ved bestilling.

 

 

6. DATASKOLENS PLIKTER OG RETTIGHETER

 

Dataskolen skal etter beste evne yte Tjenesten til Brukeren. Dataskolen yter utelukkende Tjenesten til privatpersoner, og Brukeren kan derfor ikke kreve å benytte Tjenesten relatert til utføringen av profesjonelt arbeid.

 

Dataskolen plikter å opprettholde driften av Plattformen slik at Tjenesten kan leveres på en tilfredsstillende måte til Brukeren. DS kan ikke ansvarliggjøres for driftsavbrudd som skyldes ordinært vedlikehold av Plattformen eller feil hos tredjepart (se punkt 9).

 

DS forbeholder seg retten til å avstå fra å levere Tjenesten til Brukeren dersom gyldig grunn foreligger. Gyldig grunn kan eksempelvis, men ikke utelukkende være, at DS har grunn til å anta at brukeren ikke har samtykkekompetanse, at Brukeren forulemper ansatte hos DS eller at Brukeren på noen måte misligholder Avtalen.

 

DS forbeholder seg også retten til å avstå fra å gi Brukeren opplæring og bistand i bruk av tjenester som kan anses som potensielt skadelige for brukeren. Dette kan eksempelvis, men ikke utelukkende, være pornografisk innhold, voldelig innhold, utenlandske pengespill, pyramidespill, datingtjenester, investeringstilbud og annet innhold som kan medføre økonomiske tap eller andre negative konsekvenser for brukeren. DS har rett til å gjøre denne vurderingen uten å ta hensyn til eventuell uenighet med eller innsigelser fra Brukeren.

 

7. BRUKERENS PLIKTER OG RETTIGHETER

 

Brukeren gis rett til å benytte Tjenesten og Plattformen i henhold til Avtalen.

 

Brukeren er innforstått med at Avtalen kun gjelder for Brukeren personlig og at Brukeren ikke har anledning til å dele sin tilgang til Plattformen med andre.

 

Brukeren plikter til å bidra til en positiv samhandling med DS sine medarbeidere og å følge de instruksjoner som blir gitt for å kunne oppnå optimal læring.

8. MINIMUMSKRAV TIL KUNDENS HARD-/SOFTWARE

 

Tjenesten og Plattformen er en internettbasert løsning. For at Tjenesten og Plattformen skal fungere optimalt kreves det at Brukerens digitale enhet og internettforbindelse har tilstrekkelig maskinkraft og båndbredde.

 

Dersom Brukerens digitale enhet er mer enn 5 år gammel vil man ikke kunne forvente optimal ytelse av Tjenesten og Plattformen.

 

Ordinære norske bredbåndsforbindelser for privatmarkedet vil være tilstrekkelig for å kunne forvente optimal ytelse av Tjenesten og Plattformen. Dersom det benyttes mobile forbindelser kan optimal ytelse være avhengig av lokale dekningsforhold.

 

Tjenesten leveres ved at ansatte hos DS kommuniserer direkte med Brukeren ved hjelp av tale. For at dette skal fungere kreves det at Brukerens digitale enhet har en mikrofon og høyttaler innebygget eller at slikt utstyr er tilkoblet enheten.

 

9. FEIL/AVVIK, VEDLIKEHOLD OG NEDETID

 

DS skal etterstrebe at Tjenesten og Plattformen er tilgjengelig for Brukeren i den annonserte åpningstiden. Åpningstiden kan påvirkes av høytider og helligdager, feieravvikling og andre faktorer som påvirker DS’ ressurssituasjon.

 

Dersom det oppstår tekniske feil på Plattformen som gjør denne utilgjengelig eller ustabil for Brukeren pikter DS å rette feilen dersom feilen skyldes de deler av Plattformen som DS selv kan påvirke.

Dersom Plattformen er utilgjengelig eller ustabil for Brukeren på grunn av feil hos leverandør/tredjepart (Se punkt 12 «Tredjeparter») plikter DS til å melde feilen til tredjepart og besørge at feilretting igangsettes. DS har ingen direkte påvirkning på tredjeparters feilrettingsarbeid og kan ikke holdes ansvarlig for dette.

 

DS vil etterstrebe at nedetid knyttet til vedlikehold og oppgradering av Plattformen skal skje utenfor annonsert åpningstid. DS forbeholder seg retten til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger i annonsert åpningstid dersom DS anser dette som nødvendig selv om dette vil innebære nedetid og at tjenesten er utilgjengelig for Brukeren.

 

DS kan ikke holdes ansvarlig, økonomisk eller på annen måte, for nedetid eller feil på Plattformen, uavhengig av om nedetid skyldes interne eller eksterne faktorer og de eventuelle konsekvenser nedetid kan ha for Brukeren.

 

10. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

 

DS vil i all hovedsak kommunisere elektronisk med Brukeren via SMS og/eller e-post. Brukeren aksepterer dette. Kommunikasjon til DS fra Brukeren må skje via e-post eller telefon. Henvendelser til DS per brevpost vil ikke bli besvart eller behandlet.

 

11. MARKEDSFØRING

 

Brukeren aksepterer at DS markedsfører sine tjenester og produkter til Brukeren, både via elektronisk kommunikasjon og i andre kanaler, inkludert brevpost.

 

Brukeren aksepterer at DS markedsfører produkter og tjenester fra eksterne tredjeparter til Brukeren. Markedsføring kan gjennomføres både i Plattformen og direkte til Brukeren via elektronisk kommunikasjon og i andre kanaler, inkludert brevpost.

 

DS er ikke juridisk part og tar ikke ansvar for eventuelle kundeforhold som oppstår mellom Brukeren og en tredjepart som følge av slik markedsføring. Alle henvendelser vedrørende slike kundeforhold må rettes fra Brukeren til den aktuelle tredjeparten.

 

12. TREDJEPARTER

 

DS benytter seg av tjenester fra tredjeparter for å kunne levere Tjenesten til Brukeren. Brukeren aksepterer at det vil foregå informasjonsutveksling mellom DS og tredjepartene for å levere Tjenesten, inkludert personlig informasjon.

 

Ansvaret for at personlig informasjon oppbevares og behandles på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende lover og reguleringer bæres av den enkelte tredjepart, og DS bærer ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.

 

Tredjepartene DS benytter som en del av Plattformen for å levere Tjenesten til Brukeren er:

 

Surfly: Surfly B.V. er et selskap registrert i Nederland. Surfly leverer en programvare som lar DS kommunisere med Brukeren, inkludert funksjonalitet for såkalt «co-browsing» og skjermdeling som foregår mellom DS og Brukeren i Plattformen.

 

Strex: Strex Payment AS er et selskap registrert i Norge. Strex leverer en betalingsløsning som lar DS belaste Brukerens kostnader for bruk av Tjenesten og tilknyttede tjenester og produkter til Brukerens mobilfaktura eller kontantkort.

 

Gateway API: Gateway API er et selskap tilknyttet ONLINECITY.IO ApS registrert i Danmark. Gateway API leverer en tjeneste som lar DS sende SMS til Brukeren.

 

13. ANSVAR

 

Brukeren aksepterer at DS ikke bærer noe ansvar for de eventuelle konsekvenser, økonomiske eller på annen måte, som følger av Brukerens adferd og handlinger ved bruk av digitale tjenester etter å ha benyttet Tjenesten. Brukeren har et selvstendig ansvar for å vise aktsomhet ved bruken av digitale tjenester og er innforstått med at man ved uaktsom bruk av digitale tjenester kan utsette seg selv for risiko.

 

14. PERSONVERN

 

Du kan finne vår gjeldende personvernerklæring her: https://www.dataskolen.no/personvern

 

15. FORCE MAJEURE

Ved manglende leveranse av Tjenesten og/eller Plattformen fra DS som har sin årsak i forhold som DS ikke rår over, suspenderes DS plikter i den utstrekning forholdet fortsatt er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer naturkatastrofe, sabotasje, hærverk, streik, lockout, blokade, eksplosjon, terrorhandling, krig eller inngrep av offentlig myndighet og ethvert annet forhold som for øvrig etter norsk rett vil bli ansett som en force majeure-situasjon.​

16. LOVVALG OG TVISTELØSNING

 

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister om forståelsen av Avtalen skal først søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem skal saken bringes inn for de ordinære domstoler med DS sin til enhver tid registrerte forretningsadresse som partenes vedtatte verneting. Dette er ikke til hinder for at Kunder som er å anse som forbrukere kan reise søksmål ved sitt alminnelige verneting i henhold til tvisteloven.

bottom of page