top of page

Brukervilkår

1.    DEFINISJONER

 

I dette dokumentet vil vi benytte følgende betegnelser:

 

Avtalen: Disse brukervilkårene.

Brukeren: Kunden som benytter Dataskolens tjenester.

Dataskolen: Dataskolen AS, org nummer 929 534 581.

Tjenesten: Opplæring og hjelp som leveres av Dataskolen til Brukeren.

Plattformen: Dataskolens opplæringsapplikasjon.

 

 

2.    HVA AVTALEN GJELDER

 

Denne Avtalen regulerer kundeforholdet mellom Brukeren og Dataskolen og Brukerens kjøp og bruk av Tjenesten og Plattformen. Avtalen suppleres av vår personvernerklæring.

 

3.    AVTALEPERIODEN

 

Vilkårene i Avtalen gjøres gjeldende og anses som akseptert av Brukeren fra det tidspunktet hvor Brukeren registrerer seg som bruker av Tjenesten. Registreringen skjer elektronisk via Plattformen.

 

Avtale om løpende fastpris per måned kan når som helst sies opp av Brukeren, hvorpå avtalen løper ut inneværende periode. 

 

Avtalen er ellers gjeldende og løpende så lenge Brukeren er registrert på Plattformen.

  

4.    ENDRINGER I BRUKERVILKÅRENE

 

Dataskolen forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene. Ved ikke uvesentlige endringer skal Brukeren varsles om dette gjennom Plattformen og/eller ved elektronisk kommunikasjon.

 

5.    PRIS OG BETALING

 

a.    Priser

 

De til enhver tid gjeldende priser Brukeren betaler for å benytte Tjenesten skal kommuniseres via Plattformen. Dataskolen forbeholder seg retten til å endre priser, og skal da varsle Brukeren via Plattformen og/eller elektronisk kommunikasjon.

 

Ved endring av fastpriser vil de som har løpende abonnement bli varslet ved elektronisk kommunikasjon, jf. punkt 10, minimum 30 kalenderdager før prisendringen trer i kraft.

 

b.    Betalingsløsning

 

Dataskolen benytter seg av en betalingsløsning som belaster Brukeren for betaling av Tjenesten via Brukerens mobilabonnement eller kontantkort (Strex, se «Tredjeparter»). Ved bestilling av Tjenesten vil Brukeren bekrefte de gjeldende prisene og vilkårene ved å motta en SMS med en kode som Brukeren så oppgir på Plattformen. Dette er å anse som en gyldig signatur.

 

c.     Kontantkort

 

Brukeren er innforstått med dersom Brukeren benytter en forhåndsbetalt løsning (kontantkort) fremfor en etterskuddsbetalt løsning (abonnement) på sin mobiltelefon vil Plattformen utføre kontroller på den disponible balansen for å sikre betalingsevne.

 

Dersom det oppstår en situasjon der Brukeren har benyttet Tjenesten for et beløp som er høyere enn den disponible balansen på den forhåndsbetalte løsningen (kontantkort) forbeholder Dataskolen seg retten til å begrense Brukerens mulighet til fortsatt bruk av Tjenesten frem til det utestående beløpet er betalt. Brukeren vil gjøres oppmerksom på dette i Plattformen.

 

d.    Automatisk fornyelse

 

Dersom Brukeren har valgt en prisplan som innebærer periodebetaling (Fastpris) er Brukeren innforstått med at abonnementet automatisk vil fornyes og at Brukeren vil belastes periodeprisen i gitte intervaller frem til Brukeren endrer sitt abonnement i Plattformen. Betalingsintervall og pris oppgis til Brukeren ved bestilling.

 

Dataskolen vil sende Brukeren en elektronisk kvittering når Brukeren blir belastet for abonnementet.

6.    DATASKOLENS PLIKTER OG RETTIGHETER

 

Dataskolen skal etter beste evne yte Tjenesten til Brukeren. Dataskolen yter utelukkende Tjenesten til privatpersoner som er over 18 år. Brukeren kan ikke benytte Tjenesten relatert til utføringen av profesjonelt arbeid for arbeidsgiver eller annen oppdragsgiver.

 

Dataskolen plikter å opprettholde driften av Plattformen slik at Tjenesten kan leveres på en tilfredsstillende måte til Brukeren. Dataskolen kan ikke ansvarliggjøres for driftsavbrudd som skyldes ordinært vedlikehold av Plattformen eller feil hos tredjepart (se punkt 9).

 

Dataskolen forbeholder seg retten til å avstå fra å levere Tjenesten til Brukeren dersom gyldig grunn foreligger. Gyldig grunn kan eksempelvis, men ikke utelukkende være, at Dataskolen har grunn til å anta at Brukeren ikke har samtykkekompetanse, at Brukeren forulemper ansatte hos Dataskolen eller at Brukeren på noen måte misligholder Avtalen.

 

Dataskolen forbeholder seg også retten til å avstå fra å gi Brukeren opplæring og bistand i bruk av tjenester som kan anses som potensielt skadelige for Brukeren. Dette kan eksempelvis, men ikke utelukkende, være pornografisk innhold, voldelig innhold, utenlandske pengespill, pyramidespill, datingtjenester, investeringstilbud og annet innhold som kan medføre økonomiske tap eller andre negative konsekvenser for Brukeren. Dataskolen har rett til å gjøre denne vurderingen uten å ta hensyn til eventuell uenighet med eller innsigelser fra Brukeren.

 

7.    BRUKERENS PLIKTER OG RETTIGHETER

 

Brukeren gis rett til å benytte Tjenesten og Plattformen i henhold til Avtalen.

 

Brukeren er innforstått med at Avtalen kun gjelder for Brukeren personlig og at Brukeren ikke har anledning til å dele sin tilgang til Plattformen med andre.

 

 Brukeren plikter å holde passord strengt konfidensielt. Ved mistanke om uautorisert tilgang til Plattformen, skal Brukeren umiddelbart kontakte Dataskolen og endre sitt passord.

 

Om Brukeren misbruker, manipulerer eller anvender Plattformen i strid med disse brukervilkårene, eller krenker Dataskolens immaterielle rettigheter, har Dataskolen rett til å stenge Brukeren ute fra Plattformen og Tjenesten.  Det gis ikke refusjon for innbetalt vederlag for Tjenesten ved slik ekskludering, og Brukeren risikerer og bli holdt erstatningsansvarlig for eventuelt tap eller skade misligholdet av brukervilkårene har medført.

8.    MINIMUMSKRAV TIL KUNDENS HARD-/SOFTWARE

 

Tjenesten og Plattformen er en internettbasert løsning. For at Tjenesten og Plattformen skal fungere optimalt kreves det at Brukerens digitale enhet og internettforbindelse har tilstrekkelig maskinkraft og båndbredde.

 

Dersom Brukerens digitale enhet er mer enn 5 år gammel vil man ikke kunne forvente optimal ytelse av Tjenesten og Plattformen.

 

Ordinære norske bredbåndsforbindelser for privatmarkedet vil være tilstrekkelig for å kunne forvente optimal ytelse av Tjenesten og Plattformen. Dersom det benyttes mobile forbindelser kan optimal ytelse være avhengig av lokale dekningsforhold.

 

Tjenesten leveres ved at ansatte hos Dataskolen kommuniserer direkte med Brukeren ved hjelp av tale. For at dette skal fungere kreves det at Brukerens digitale enhet har en mikrofon og høyttaler innebygget eller at slikt utstyr er tilkoblet enheten.

 

9.    FEIL/AVVIK, VEDLIKEHOLD OG NEDETID

 

Dataskolen skal etterstrebe at Tjenesten og Plattformen er tilgjengelig for Brukeren i den annonserte åpningstiden. Åpningstiden kan påvirkes av høytider og helligdager, feieravvikling og andre faktorer som påvirker Dataskolens ressurssituasjon.

 

Dersom det oppstår tekniske feil på Plattformen som gjør denne utilgjengelig eller ustabil for Brukeren pikter Dataskolen å rette feilen dersom feilen skyldes de deler av Plattformen som Dataskolen selv kan påvirke.

Dersom Plattformen er utilgjengelig eller ustabil for Brukeren på grunn av feil hos leverandør/tredjepart (Se punkt 12 «Tredjeparter») plikter Dataskolen å melde feilen til tredjepart og besørge at feilretting igangsettes. Dataskolen har ingen direkte påvirkning på tredjeparters feilrettingsarbeid og kan ikke holdes ansvarlig for dette.

 

Dataskolen vil etterstrebe at nedetid knyttet til vedlikehold og oppgradering av Plattformen skal skje utenfor annonsert åpningstid. Dataskolen forbeholder seg retten til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger i annonsert åpningstid dersom Dataskolen anser dette som nødvendig selv om dette vil innebære nedetid og at tjenesten er utilgjengelig for Brukeren.

 

Dataskolen kan ikke holdes ansvarlig, økonomisk eller på annen måte, for nedetid eller feil på Plattformen, uavhengig av om nedetid skyldes interne eller eksterne faktorer og de eventuelle konsekvenser nedetid kan ha for Brukeren. Se for øvrig punkt 15 om ansvar og ansvarsbegrensninger.

 

10. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

 

Dataskolen vil i all hovedsak kommunisere elektronisk med Brukeren via SMS og/eller e-post dersom e-postadresse er registrert. Kommunikasjon til Dataskolen fra Brukeren må skje via e-post eller telefon. Henvendelser til Dataskolen per brevpost vil ikke bli besvart eller behandlet.

 

11. MARKEDSFØRING

 

Som registrert bruker vil du kunne motta nyhetsbrev og annen markedsføring fra oss, både via elektronisk kommunikasjon og i andre kanaler, inkludert brevpost. Du kan reservere deg mot dette i Plattformen eller ved å følge instruksjonene i utsendelsen av elektronisk kommunikasjon. Merk at dette ikke er til hinder for at vi vil og kan sende deg elektronisk kommunikasjon som ikke gjelder markedsføring, men er av teknisk art eller en del av leveringen av Tjenesten.

12. TREDJEPARTER

 

DATASKOLEN benytter seg av tjenester fra tredjeparter for å kunne levere Tjenesten til Brukeren. Brukeren aksepterer at det vil foregå informasjonsutveksling mellom Dataskolen og tredjepartene for å levere Tjenesten, inkludert personlig informasjon.

 

Ansvaret for at personlig informasjon oppbevares og behandles på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende lover og reguleringer bæres av den enkelte tredjepart, og Dataskolen bærer ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.

 

Tredjepartene Dataskolen benytter som en del av Plattformen for å levere Tjenesten til Brukeren er:

 

Surfly: Surfly B.V. er et selskap registrert i Nederland. Surfly leverer en programvare som lar Dataskolen kommunisere med Brukeren, inkludert funksjonalitet for såkalt «co-browsing» og skjermdeling som foregår mellom Dataskolen og Brukeren i Plattformen.

 

Strex: Strex Payment AS er et selskap registrert i Norge. Strex leverer en betalingsløsning som lar Dataskolen belaste Brukerens kostnader for bruk av Tjenesten og tilknyttede tjenester og produkter til Brukerens mobilfaktura eller kontantkort.

 

Gateway API: Gateway API er et selskap tilknyttet ONLINECITY.IO ApS registrert i Danmark. Gateway API leverer en tjeneste som lar Dataskolen sende SMS til Brukeren.

 

13. IMMATERIELLE RETTIGHETER

 

Dataskolen har og beholder alle immaterielle rettighetene til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg på Plattformen og våre nettsider. Det samme gjelder den underliggende programkoden for Plattformen. Slikt materiale kan ikke brukes på annen måte enn det en normal bruk av Dataskolens nettside og Plattform nødvendiggjør.

 

Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra Dataskolens nettside og Plattform uten forutgående skriftlig tillatelse fra Dataskolen.

 

14. ANGRERETT

 

Når du kjøper tjenester over Internett har du vanligvis 14 dagers angrerett. For å benytte Tjenesten fra Dataskolen må du imidlertid frasi deg din angrerett dersom du ber om hjelp eller opplæring, og Dataskolen har startet sin levering av Tjenesten, før angrettsperioden er over. Dette innebærer at du aksepterer at angreretten opphører når levering av Tjenesten anses påstartet.

 

15. ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

 

Brukeren aksepterer at Dataskolen ikke bærer noe ansvar for de eventuelle konsekvenser, økonomiske eller på annen måte, som følger av Brukerens adferd og handlinger ved bruk av digitale tjenester etter å ha benyttet Tjenesten. Brukeren har et selvstendig ansvar for å vise aktsomhet ved bruken av digitale tjenester og er innforstått med at man ved uaktsom bruk av digitale tjenester kan utsette seg selv for risiko.

 

Dataskolens ansvar er uansett begrenset til å dekke kun direkte tap som har oppstått ved bruk av Tjenesten og som er en direkte følge av grov uaktsomhet fra Dataskolens side. Dataskolen er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap. Ved tekniske feil som påvirker Tjenesten erstattes høyst betalt pris for den delen av Tjenesten feilen påvirker.

 

Brukeren skal holde Dataskolen skadesløs for eventuelle krav som rettes mot Dataskolen fra tredjeparter relatert til at Brukeren har handlet i strid med disse brukervilkårene.

16. PERSONVERN

 

For at du skal kunne få tilgang til Tjenesten og motta relevant hjelp, behøver vi å samle inn og behandle enkelte personopplysninger om deg. Din registrering som bruker av Plattformen og Tjenesten, og øvrige personopplysninger vi har lagret om deg, vil bli slettet når Avtalen har opphørt, med mindre det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag for lengre lagringstid. Du kan finne mer informasjon om dette i vår gjeldende personvernerklæring her: https://www.dataskolen.no/personvern

 

17. ENDRINGER I PLATTFORMEN ELLER TJENESTETILBUDET

 

Dataskolen kan når som helst og uten forhåndsvarsel foreta endringer av Plattformen og Tjenesten.

 

Ved endringer av vesentlig betydning vil Dataskolen varsle om endringen ved elektronisk kommunikasjon i rimelig tid i forkant.

 

18. LOVVALG OG TVISTELØSNING

 

Avtalen reguleres av norsk rett. Ved tvist kan du sende klage til Forbrukerrådet, www.forbrukerradet.no/klageguide som kan behandle saken mellom deg og Dataskolen. Alternativt kan saken bringes inn for rettslig avgjørelse med Oslo tingrett som første instans. 

bottom of page