top of page

Øygarden kommune inngår samarbeid med Dataskolen


Øygarden kommune er med sine nær 40.000 innbyggere den nest største kommunen i Vestland fylke. Øygarden har i dag inngått en avtale med Dataskolen om at vi vil være deres anbefalte leverandør til alle som trenger hjelp med bruk av digitale tjenester.


På lik linje med andre kommuner i Norge har Øygarden mange innbyggere som synes det kan være utfordrende å bruke digitale tjenester i hverdagen. Dette gjelder både kommunale og offentlige tjenester, andre typer tjenester og PC/nettbrett generelt.


Øygarden kommune organiserer gjennom det som kalles Aksjonssenteret samarbeid med ulike leverandører som skal gjøre det enklere for kommunens innbyggere å leve gode liv i eget hjem. Å mestre den nye digitale hverdagen er en naturlig del av dette. Aksjonssenteret gjør en grundig vurdering av sine leverandører og innhenter nødvendig dokumentasjon som politiattester og taushetserklæringer for å sørge for at tjenestene kommunens innbyggere blir anbefalt er av høy kvalitet og leveres på en trygg og god måte.


Vi har tatt en prat med leder for Aksjonssenteret, Merethe Boge, om vårt samarbeid.


Du er kontaktperson for det som heter Aksjonssenteret i Øygarden kommune, kan du fortelle litt om hva dette er?


Aksjonssenteret gir informasjon, råd og veiledning om ulike tilbud som kan øke trygghet og trivsel for hjemmeboende i Øygarden kommune. Aksjonssenteret er per i dag organisert i Lokalmedisinsk senter i Øygarden kommune. Vi er helsepersonell som betjener alle henvendelser til senteret. Senteret fungerer som "en dør inn" til kommunens helse og velferdsavdeling for personer som ikke har kommunale tjenester fra før. Vi kan for eksempel henvise til frivillige eller private aktører som kommunen har inngått samarbeidsavtale med. Dette kan bidra til å utsette behovet for vedtaksbaserte tjenester som hjemmesykepleie eller det kan være et supplement til kommunale tilbud og tjenester. Mye av dette arbeidet finner man omtalt i prosjektet Sjef i eige liv - modell for ny tenesteleveranse til seniorar/2019.


Hvorfor har kommunen valgt å samarbeide med Dataskolen?


Vi erfarer at en del eldre tar kontakt med Aksjonssenteret for hjelp til å betjene digitalt utstyr som PC og mobiltelefon. Eksempler kan være innbyggere som ikke har pårørende som kan bistå. Det kan også være personer med nedsatt funksjonsnivå som derfor helst mottar hjelp i hjemmet.


På hvilken måte tenker du at Dataskolens tjenester kan komme deres innbyggere til gode?


Flere eldre melder et behov for hjelp til å logge på ulike offentlige tjenester med bank-id, betale faktura digitalt eller har et generelt behov for opplæring i bruk av PC, e-post, etc.


Det er en felles målsetning for norske kommuner at vi skal bo hjemme lengre, hvordan tenker du at Dataskolen kan være en del av løsningen på dette?


Å kunne betjene digitalt utstyr er en del av hverdagen for oss alle for å kunne fungere i samfunnet! Dette inkluderer også det å kunne bo og fungere hjemme. Med den raske utviklingen i den digitale verden, er min erfaring at flere i den generasjonen eldre vi har nå, blir satt utenfor samfunnet og får problemer med å bo hjemme hvis de ikke kan betjene PC eller smarttelefon.


Det å kunne betale sine regninger, bruke sin bank, søke opp et telefonnummer, logge inn på Helsenorge, bestille varer eller kjøpe en bussbillett, er eksempler på nødvendige gjøremål som krever digitale ferdigheter. Med andre ord kreves dataferdigheter for å kunne mestre hverdagen og leve selvstendig hjemme. Slik jeg ser det, vil Dataskolen kunne være en løsning for å få hjelp til å løse en datautfordring "der og da" som igjen kan bidra til mestring av viktige hverdagsaktiviteter for å kunne bo trygt og trives hjemme. Daglig leder i Dataskolen, Alexander Ramberg, er imponert over arbeidet Aksjonssenteret gjør og ser frem til å komme i gang med å gi kommunens innbyggere opplæring og hjelp.


Hva er bakgrunnen for at Dataskolen inngår samarbeid med Øygarden kommune?


En av Dataskolens viktigste oppgaver er å nå ut til våre brukere med informasjon om det tilbudet som finnes. Både våre egne og andres undersøkelser viser at mange ikke har god nok oversikt over dette og derfor faller dette ofte på pårørende, for dem som har dette som alternativ. Mange har heller ikke denne muligheten. Vi mener at det skal ikke være nødvendig å bruke neste søndagsmiddag på digital opplæring når det finnes muligheter til å få rimelig, profesjonell hjelp akkurat når du står fast. Slike samarbeid som vi nå gjør med Øygarden kommune er til veldig stor hjelp for oss i dette arbeidet, både ved at det gis god informasjon rett til brukerne, men også at kommunen gjør et grundig forarbeid for å trygt kunne anbefale oss til sine innbyggere.


Hva er ditt inntrykk av Aksjonssenteret og måten de jobber på i Øygarden kommune?


Vi opplever Øygarden kommune som svært fremoverlente og løsningsorienterte, og vi er veldig imponert over jobben Merethe og hennes team på Aksjonssenteret gjør. Ved å åpne opp for denne typen samarbeid kan kommunen kombinere det beste fra både offentlig, frivillig og privat sektor for å gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud. Vi vil anbefale alle kommuner som ennå ikke har et formelt system for å organisere slike samarbeid å se til Øygarden for inspirasjon.


Vil Dataskolen jobbe for å etablere flere kommunale samarbeid fremover?


Absolutt, vi anser samarbeid med offentlig sektor som svært viktig for å lykkes med arbeidet mot digitalt utenforskap og de utfordringene det skaper i samfunnet vårt. Vi jobber også mot andre brukergrupper hvor digital opplæring vil være svært nyttig, eksempelvis i NAV. Dataskolen er i dialog med en rekke norske kommuner om forskjellige typer samarbeid og ser frem til å annonsere flere av disse nyhetene fremover.Ønsker du mer informasjon om hva Dataskolen kan gjøre for din kommune, etat eller virksomhet? Ta kontakt med daglig leder Alexander Ramberg på alexander.ramberg@dataskolen.no eller på telefon 91522108 for et uforpliktende møte.Comments


bottom of page